UAB Administratorius

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 3 straipsnio 3 dalį ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus. Šios dalies nuostatos įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d.

Tačiau pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 68-2654) 3 straipsnio 4 dalį ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus ūkio subjektus, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Pasirinkus tvarkyti apskaitą pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, toks pasirinkimas negali būti keičiamas anksčiau negu po 5 metų (išskyrus atvejį, kai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, savo veikla siekiantis pelno, tampa įmonių grupės įmone). Šios dalies nuostatos įsigaliojo nuo 2007 m. birželio 21 d.

Tarptautinius finansinės atskaitomybės apskaitos standartus (TFAS) leidžia ir platina Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV). Daugiau informacijos apie šią veiklą galima rasti http://www.iasb.org/Home.htm.